Privatlivspolitik

1. Generelle oplysninger

1.1 Når du anvender vores hjemmeside, booker en tid til fodanalyse, modtager behand-ling fra vores RAB-behandler eller foretager køb i vores webshop, behandler Senzone ApS (herefter ”Senzone” eller ”vi”, ”os” og ”vores”) en række oplysninger om dig som person. Du kan i denne privatlivspolitik (herefter ”Privatlivspolitikken”) bl.a. læse om de oplysninger, vi indsamler, hvilke rettigheder du har, hvordan vi behandler op-lysningerne, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behand-ling af dine personoplysninger.

1.2 Vi bruger cookies på vores hjemmeside til at indsamle personoplysninger om dig. Hvis du ønsker at læse mere om brug af cookies på vores hjemmeside eller admini-strere dit samtykke til vores brug af dine cookies, kan du klikket på cookie-ikonet ne-derst i venstre hjørne på hjemmesiden.

1.3 Det er en betingelse for brug af vores hjemmeside, bookning af tid til fodanalyse, modtagelse af behandling fra vores RAB-behandler eller køb i vores webshop, at du accepterer Privatlivspolitikken, idet vi ellers ikke kan håndtere din relation til os og dine personoplysninger.

2. Dataansvarlig

2.1 Senzone behandler personoplysninger i forskellige situationer og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) og national databeskyttelseslovgivning, herunder databeskyttelsesloven.

2.2 Personoplysninger forstås og fortolkes i overensstemmelse med GDPR, og betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.

2.3 Senzone er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger som beskrevet i Privatlivspolitikken.

2.4 Kontaktoplysninger
Senzone ApS
Nørreskov Bakke 14
DK-8600 Silkeborg
CVR: 32142265
Tlf. +4586822012
E-mail: reception@senzone.dk

3. Vores behandling af personoplysninger

3.1 Vi indsamler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er beskrevet nedenfor.

3.2 Personoplysninger på hjemmesiden

3.2.1 Kontakt via e-mail

3.2.1.1 Når du kontakter os via e-mail, bruger vi de personoplysninger, som du måtte have angivet i e-mailen, til at svare dig.

3.2.1.2 Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne give dig svar på din forespørgsel.

3.2.1.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på at forfølge legiti-me interesser. Vi har en legitim interesse i at yde dig support.

3.2.2 Adfærdsmålretning

3.2.2.1 Vi indsamler oplysninger om din adfærd og handlinger på vores hjemmeside, for eksempel hvor du kommer fra, og hvad du klikker på.

3.2.2.2 I dette tilfælde bruger vi kun sporingsmekanismer til at måle, analysere og personlig-gøre vores hjemmesideindhold og ikke til profileringsformål.

3.2.2.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på de legitime inte-resser. Vi har en legitim interesse i at tilpasse vores hjemmesideindhold.

3.3 Tilmelding til nyhedsbrev

3.3.1 Senzone giver dig mulighed for at tilmelde dig til at modtage vores nyhedsbrev. I den forbindelse indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse og dit navn.

3.3.2 Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne fremsende vores ny-hedsbrev til dig.

3.3.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra a) og litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles efter samtykke og for at forfølge legitime interesser.

3.4 Køb på webshop og returnering

3.4.1 Hvis du foretager et køb online via en af vores webshop eller returnerer varer, ind-samler Senzone personoplysninger om dig, der er relevante for at kunne effektuere dit køb, herunder kontakt- og faktureringsoplysninger, ordrenr., dato for køb og be-løb.

3.4.2 Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne opfylde den mel-lem dig og os indgåede aftale om køb af varer og håndtering af returvarer. Dette sker med grundlag i artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR samt artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR, hvorefter vi er forpligtede til at yde dig en lovpligtig returret og i den forbindelse håndtere din returnering.

3.5 Indsamlinger af oplysninger i forbindelse med fodanalyse

3.5.1 Hvis du ønsker at booke tid til en gratis fodanalyse, indsamler Senzone personoplys-ninger om dig, der er relevante for at kunne håndtere dit ønske om fodanalyse. Det er oplysninger om din e-mailadresse, dit navn, dit telefonnummer, dit køn og dit CPR-nr., hvis du giver samtykke til, at vi må foretage indberetning til Sygeforsikringen danmark ved eventuelt køb af indlægssåler eller andre tilskudsberettigede ydelser el-ler produkter.

3.5.2 Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne tilbyde dig en fodanalyse samt at foretage indberetning til Sygeforsikringen danmark i forbindelse med eventuelt efterfølgende køb af tilskudsberettigede ydelser eller produkter.

3.5.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra a) og artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles efter samtykke og udtrykkeligt samtykke samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

3.6 Indsamlinger af oplysninger i forbindelse med RAB-behandling

3.6.1 Hvis du modtager behandling fra vores RAB-behandler, sker behandlingen i henhold til RAB-bekendtgørelsen. I den forbindelse er RAB-behandleren underlagt lovkrav om at der skal føres en fortegnelse om behandlinger givet til dig, herunder hvad der er behandlet m.v. RAB-behandleren er ligeledes underlagt tavshedspligt I forbindelse med behandling af indsamler RAB-behandleren dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, telefonnummer og navn. Derudover fører RAB-behandleren fortegnel-se/journal og gemmer informationer, der er relevante for at dokumentere, at det er en sundhedsydelse, der udføres, samt for at kunne give dig så god en behandling som muligt. Der vil være tale om følsomme personoplysninger, herunder helbreds-oplysninger, som relaterer sig til dit forløb hos RAB-behandleren.

3.6.2 Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne yde dig den bedste be-handling samt af hensyn til opfyldelse af lovgivningskrav.

3.6.3 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles efter samtykke samt artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR, hvorefter følsomme personoplysninger kan behandles efter ud-trykkeligt samtykke og artikel 9, stk. 2, litra b, hvorefter behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendig for at overholde sundhedsretlige forpligtelser i hen-hold til national ret.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1 Personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. De oplysninger, vi har indsamlet om dig, deles kun i det omfang, det er nødvendigt for at udmønte aftalen med den enkelte samarbejds-relation:

– Udbydere, der bistår med teknisk drift af vores hjemmeside, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet.

– Udbydere, der bistår med markedsføringsaktiviteter og kommunikation med kunder.

– Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse som kunde.

– Samarbejdspartnere, der bistår med driften af kundeserviceydelser, herunder vedrørende levering af varer fra vores webshop.

– Samarbejdspartnere, der producerer indlægssåler og dele til ortopædisk fodtøj.

4.2 Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler i henhold til vores instruks personoplysninger, som vi er dataansvarlige for.

4.3 Databehandlerne må ikke anvende personoplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle personoplysningerne fortroligt. Senzo-ne har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

4.4 Vi kan også dele personoplysninger med vores eksterne rådgivere, f.eks. revisorer og advokater, samt offentlige myndigheder, herunder kommuner, såfremt det er på-krævet i henhold til lov, herunder i forbindelse med bevillinger til ortopædisk fodtøj.

5. Overførsel eller videregivelse til tredjelande

5.1 For at kunne stille vores weshop og andre relaterede tjenester og services til rådig-hed for dig anvender vi databehandlere, der kan være placeret uden for EU/EØS. Du kan til enhver tid anmode om en aktuel opdateret liste over databehandlere og rets-grundlaget for overførslen ved at kontakte os.

6. Sikkerhed

6.1 Vi har implementeret passende tekniske, organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at sikre et niveau af beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang i overens-stemmelse med databeskyttelseslovgivningen i Danmark og EU.

7. Opbevaringens varighed

7.1 Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt for os at behandle oplysningerne. I visse situationer kan det være vanskeligt at fastlægge va-righeden af denne periode. Følgende opbevaringsperioder anvendes i forhold til dine personoplysninger:

Oplysninger relateret til kontakt via e-mail:

• Opbevares op til seks måneder efter afslutningen af behandlingen af din hen-vendelse.

Oplysninger relateret til nyhedsbrevsudsendelse:

• Opbevares så længe, du ønsker at modtage vores nyhedsbrev og ikke fra-melder dig dette.

Oplysninger vedrørende, IP-adresse, brugsvaner og adfærdsmålretning:

• Opbevaringsperioderne fremgår af oplysningerne om de enkelte cookies, der kan findes ved at trykke på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne på vores hjemmeside.

Oplysninger vedrørende køb og returnering

• Opbevares i 5 år

Oplysninger vedrørende fodanalyse

• Opbevares i 3 år

Oplysninger vedrørende RAB-behandlinger

• Opbevares i 5 år efter sidste behandling.

7.2 Hvis vi har brug for at opbevare dine personoplysninger for at beskytte vores legiti-me interesser, herunder for eksempel i forbindelse med juridiske tvister, forbeholder vi os ret til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode og som mini-mum, indtil retstvisten er afgjort.

8. Dine rettigheder

8.1 Som registreret har du visse rettigheder i henhold til GDPR, når dine personoplysnin-ger behandles. Nedenfor gennemgås dine rettigheder, når vi behandler personoplys-ninger om dig.

8.2 Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder som registreret, skal du kontakte os skriftligt via den e-mailadresse, der er angivet ovenfor. Oplys dit fulde navn og din e-mailadresse. Du kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumen-tation for din identitet.

8.3 Generelt kan du til enhver tid udøve dine rettigheder. Udøvelsen af dine rettigheder må dog ikke påvirke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og i så fald kan vi helt eller delvist nægte at overholde dine rettigheder.

8.4 Ret til adgang

8.4.1 Som registreret har du ret til at få adgang til dine personoplysninger, der behandles af os. Ved at kontakte os kan du få oplysninger om de kategorier af personoplysnin-ger, som vi som dataansvarlig behandler om dig, formålet med behandlingen, de modtagere, som personoplysningerne er blevet videregivet til osv.
8.4.2 Hvis du anmoder om yderligere kopier af de personoplysninger, der behandles, kan vi opkræve et gebyr. Hvis din forespørgsel er åbenbart grundløs eller overdreven, kan vi enten opkræve et gebyr for at udlevere oplysningerne eller afvise din anmodning.

8.5 Ret til berigtigelse

8.5.1 Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, hvis disse er urigtige eller vildle-dende. Hvis vi ikke er enige i, at oplysningerne er urigtige, er vi imidlertid ikke forplig-tet til at rette dem, men vi skal notere, at du som registreret ikke mener, at oplys-ningerne er korrekte.

8.6 Ret til sletning

8.6.1 I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle dine personoplysninger, eller hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring eller i henhold til artikel 6, stk. 1 i GDPR. Hvis vi kan påvise legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et juridisk krav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, er vi dog ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

8.7 Ret til begrænsning af behandling

8.7.1 I visse tilfælde har du ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine personop-lysninger, fx hvis du bestrider rigtigheden af de personoplysninger, der er indsamlet om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1 i GDPR. I så fald tilfælde gemmer vi kun dine personoplysninger, indtil din indsigelse er blevet vurderet. Hvis vi ophæver begrænsningen af vores behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet på forhånd.

8.8 Ret til indsigelse

8.8.1 Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis du gør indsigelse mod vores be-handling af dine personoplysninger, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise altoverskyggende legitime grunde til den fortsatte behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder eller friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et juridisk krav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

8.8.2 Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis behandlingen finder sted med henblik på direkte markedsføring.

8.9 Ret til dataportabilitet

8.9.1 I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse oplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig. Denne ret gælder kun, når behandlin-gen af dine personoplysninger er baseret på en kontrakt i henhold til artikel. 6, stk. 1, litra b) i GDPR eller dit samtykke, jf. artikel. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
8.10 Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på auto-matiseret behandling, herunder profilering

8.10.1 Dine personoplysninger er ikke underlagt afgørelser, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering.

8.11 Ret til at trække dit samtykke tilbage

8.11.1 I det omfang vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke til enhver fremtidig behandling tilbage ved at kontakte os.

9. Indgive en klage til en tilsynsmyndighed

9.1 Som registreret kan du indgive en klage til Senzone som dataansvarlig, hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde vores kontaktoplysninger ovenfor.

9.2 Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk/, per telefon: +45 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

10. Ændringer
10.1 Senzone kan til enhver tid og uden varsel ændre Privatlivspolitikken. Den seneste version er altid tilgængelig på vores hjemmeside.

11. Version
11.1 Denne Privatlivspolitik er senest opdateret i marts 2023 og erstatter alle tidligere gældende privatlivspolitikker.